Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža "Bentbaša" / elaborat

Kroz elaborat Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža "Bentbaša" utvrđeno je da područje "Bentbaše" predstavlja izuzetno vrijedno dobro prirodne baštine. Radi se o području koje karakteriše polimorfnost odnosno pojava iznimnog bogatstva reljefnih oblika na koji su utjecali; neotektonski procesi, heterogeni litološki sastav, morfološke osobine, specifičan geografski položaj područja i djelovanje aktivnih spoljnih egzogeomorfoloških sila. Osnovne vrijednosti prostora čine: 

Visok stepen florističke i faunističke raznolikosti; 

-70 različitih tipova staništa (u skladu sa EUNIS kategorizacijom )

-69 biljnih vrsta sa visokim biološkim i ekološkim vrijednostima

-34 vrste dnevnih leptira

-50 vrsta ptica

-8 vrsta gmizavaca

-6 vrsta riba

- 1 vrsta vodozemca


Geomorfološka raznolikost;

-dolina Miljacke sa najrazličitijim (polimorfnim) oblicima krškog reljefa; krški, fluviokrški, padinski, fluvijalni i fosilni-tercijerni reljef

-stijene i plato Jekovca sa pećinom

-Babin zub i strme padine tipičnog kraškog terena ispod Bijele tabije

-pećina ispod Šehove Korije

-Orlovo krilo

-ušče i dolina Mošćanice (dio koji je u obuhvatu)


Hidrološka raznolikost

-vodotok rijeke Miljacke

-vodotok Mošćanice

- vrelo kod Šehove Korije

- vrelo Abu Hayat iznad Šehove Korije


Kulturno-historijske vrijednosti

- Šehova Korija sa derviškim nišanima

- Kozija ćuprija


Ukupni obuhvat Zaštićenog pejzaža iznosi 160,9 ha, a podijeljen je u dvije zone i to:

Prvu zonu – nukleus (najvrednije područje) površina/16,9 ha

Drugu zonu – zaštitni pojas nukleusa, površina/144 ha.


Naručilac projekta: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Nosilac projekta: Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo