Projekti, elaborati, studije

 • 26/06/2012

  Srednjovjekovni grad Gradac Hadzici -dispozicija kompleksa

  Elaborat zaštite za srednjovjekovni grad Gradac sa ostacima crkve i nekropolom stećaka, Hadžići

  Za odbranu užeg prostora gornjeg toka rijeke Bosne s pritokama, formiran je u XIV i prvoj polovini XV stoljeća, uz glavne komunikacijske pravce koji su pratili glavne riječne tokove, odbrambeni sistem utvrđenja. U sklopu ovog sistema manjih utvrda i gradskih kompleksa uz sliv Bosne, kojem pripadaju i Dubrovnik, Pavlovac, Gradina na Palama, Stari grad u Bulozima, Teferić i Tuhelj – gradovi izgrađeni uz Misoču, Praču, Miljacku, Željeznicu - uz posljednju rijeku izgrađen je i kompleks srednjovjekovnog Gradca.

 • 25/07/2011

  Stara električna centrala- izvod iz Projekta

  Idejni projekat revitalizacije stare Električne centrale – konverzija u tehnički muzej

  Električna centrala je u periodu do 1992. godine doživjela niz intervencija, koje su narušile njen integritet. Jedini dio objekta koji nije pretrpio strukturne izmjene je prostor strojarnice, dok su ostali dijelovi prostora nadograđivani, pregrađivani ili porušeni. U posljednjem ratu objekat je oštećen ratnim razaranjima i od tada traje njegovo postepeno propadanje.

 • 22/12/2006

  Urgentna sanacija, pripremni radovi i radovi raščišćavanja kompleksa Bijele tabije u Sarajevu

  Urgentna sanacija, pripremni radovi i radovi raščišćavanja kompleksa Bijele tabije u Sarajevu

  Program sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije predviđa kompleksna i specijalizirana istraživanja na lokalitetu, vođena od strane stručnjaka različitih profila, te izradu i realizaciju projekata zasnovanih na rezultatima ovih istraživanja i naučnim postulatima restauracije i konzervacije.

 • 22/12/2006

  Stara željeznička stanica na Ilidži

  Stara željeznička stanica na Ilidži

  Objekat je najvjerovatnije izgrađen prema projektu Franca Blažeka, češkog arhitekte koji je radio na Građevnom odjeljenju Zemaljske vlade u Sarajevu u peridu 1889-1903. god. Pored nesumnjivih arhitektonskih vrijednosti, objekat ima i istorijsku vrijednost obzirom da je jedna od prvih, a danas i jedina značajnija stanična zgrada prve željezničke pruge Sarajevo-Mostar i Sarajevo-Ilidža.

 • 22/12/2006

  Projekat sanacije i rekonstrukcije fasada na Trgu fra Grge Martića i u Štrosmajerovoj ulici

  Projekat sanacije i rekonstrukcije fasada na Trgu fra Grge Martića i u Štrosmajerovoj ulici

  Štrosmajerova ulica formirana je krajem 19. stoljeća kao rezultat jednog od prvih većih zahvata na planu urbanizma koje je preduzela austro-ugarska vlast. Osnovu budućeg izgleda reprezentativnog trga, u čijoj osovini je smještena i Štrosmajerova ulica, daje prvoizgrađeni objekat Gradske katedrale iz 1884. godine, izveden po projektu tada mladog arhitekte Josipa Vancaša.