Projekti, elaborati, studije

 • 24/07/2015

  Glavni projekat pejzažne arhitekture – Arheološki park "Kalin hadži Alijine džamije"

  Glavni projekat pejzažne arhitekture – Arheološki park "Kalin hadži Alijine džamije"

  Vakif Kalin hadži Alija je sagradio, 1535. godine, džamiju i mekteb na prostoru gdje je nekada bila mala livada (turski čajirdžik), pa je otuda i mahala Kalin hadži Alijine džamije poznata kao Čajirdžik mahala. Džamija je bila osrednje veličine, sa kamenom munarom i krovom  od šindre  i ćeramide. Enterijer je bio od drveta. Harem džamije je ograđen zidom od ćerpiča, sa nekoliko prozora sa gvozdenim demirima. U zidu harema, prema ulici, nalazila se kamena zidana česma.

 • 23/07/2015

  Vekil Harčova - Hadžijska džamija u Sarajevu / projekat sanacije krova

  Vekil Harčova - Hadžijska džamija u Sarajevu / projekat sanacije krova

  Projektom sanacije i tekućeg održavanja krova Vekil Harčove – Hadžijske džamije, koji je urađen u ovom zavodu krajem 2014. godine, predviđena je sanacija – tekuće održavanje krova džamije s posebnim akacentom na vraćanje oblika krova i pokrova na izgled kakav je bio prije pomenute intervencije iz 1938. godine.

 • 26/06/2012

  Srednjovjekovni grad Gradac Hadzici -dispozicija kompleksa

  Elaborat zaštite za srednjovjekovni grad Gradac sa ostacima crkve i nekropolom stećaka, Hadžići

  Za odbranu užeg prostora gornjeg toka rijeke Bosne s pritokama, formiran je u XIV i prvoj polovini XV stoljeća, uz glavne komunikacijske pravce koji su pratili glavne riječne tokove, odbrambeni sistem utvrđenja. U sklopu ovog sistema manjih utvrda i gradskih kompleksa uz sliv Bosne, kojem pripadaju i Dubrovnik, Pavlovac, Gradina na Palama, Stari grad u Bulozima, Teferić i Tuhelj – gradovi izgrađeni uz Misoču, Praču, Miljacku, Željeznicu - uz posljednju rijeku izgrađen je i kompleks srednjovjekovnog Gradca.

 • 25/07/2011

  Stara električna centrala- izvod iz Projekta

  Idejni projekat revitalizacije stare Električne centrale – konverzija u tehnički muzej

  Električna centrala je u periodu do 1992. godine doživjela niz intervencija, koje su narušile njen integritet. Jedini dio objekta koji nije pretrpio strukturne izmjene je prostor strojarnice, dok su ostali dijelovi prostora nadograđivani, pregrađivani ili porušeni. U posljednjem ratu objekat je oštećen ratnim razaranjima i od tada traje njegovo postepeno propadanje.

 • 22/12/2006

  Urgentna sanacija, pripremni radovi i radovi raščišćavanja kompleksa Bijele tabije u Sarajevu

  Urgentna sanacija, pripremni radovi i radovi raščišćavanja kompleksa Bijele tabije u Sarajevu

  Program sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije predviđa kompleksna i specijalizirana istraživanja na lokalitetu, vođena od strane stručnjaka različitih profila, te izradu i realizaciju projekata zasnovanih na rezultatima ovih istraživanja i naučnim postulatima restauracije i konzervacije.

 • 22/12/2006

  Stara željeznička stanica na Ilidži

  Stara željeznička stanica na Ilidži

  Objekat je najvjerovatnije izgrađen prema projektu Franca Blažeka, češkog arhitekte koji je radio na Građevnom odjeljenju Zemaljske vlade u Sarajevu u peridu 1889-1903. god. Pored nesumnjivih arhitektonskih vrijednosti, objekat ima i istorijsku vrijednost obzirom da je jedna od prvih, a danas i jedina značajnija stanična zgrada prve željezničke pruge Sarajevo-Mostar i Sarajevo-Ilidža.