Aktuelnosti

U pripremi Izmjene i dopune Regulacionog plana Sarajevske čaršije

Za potrebe rezimiranja dosadašnjih pozitivnih i negativnih efekata Regulacionog plana Sarajevska čaršija, nastalog 1975. godine, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa uradio je dva dokumenta: Analizu postojećeg stanja Baščaršije u odnosu na Regulacioni plan sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije, te Prijedlog mjera zaštite i njihova interpolacija u historijsko gradsko područje. 

Oba dokumenta polazište su za širu stručnu raspravu sa ciljem da se potakne sveobuhvatno promišljanje i angažman na očuvanju našeg zajedničkog naslijeđa Baščaršije.