Aktuelnosti

Sanacija nišana na Starom groblju Kovači

Krajem juna mjeseca završen je Elaborat o stanju nišana na Starom groblju Kovači, urađen u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Staro groblje Kovači je jedno od najstarijih sarajevskih muslimanskih grobalja, čiji nastanak datiramo u XV stoljeće,

iako se prvi pisani tragovi o njemu javljaju 1515/16 godine. Locirano je u nekadašnjoj mahali Mekabir, što u prevodu znači mahala-groblje.

Na ovom groblju ukopani su istaknuti predstavnici sarajevskih porodica; za ovo groblje veže se niz predaja, važnih u našoj kulturi sjećanja.

Obzirom na loše stanje starih nišana, kao i samih grobljanskih površina, neophodno je pristupiti njihovoj sanaciji i iznaći sistemsko rješenje za brigu o ovom veoma značajnom segmentu našeg kulturno-historijskog naslijeđa. U obuhvatu elaborata je osam grobljanskih cjelina, evidentirano je 699 nišana raznih oblika, od kojih dominiraju oni u obliku stela, nišani sa turbanima, nišani osmougaonog i kružnog presjeka, te utonuli nišani nedefinisanog oblika. Na njima su uočena brojna oštećenja, mnogi su prelomljeni, sa oštećenjima kamene strukture ili natpisa, te nišani prekriveni lišajevima.