Aktuelnosti

Bentbaša / novi zaštićeni pejzaž u Sarajevu

Vlada Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj  06.07.2017. godine, utvrdila i uputila Skupštini Kantona na usvajanje Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Bentbaša".

Osnova za Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Bentbaša" je elaborat:

Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža "Bentbaša", koji je izradio Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo u saradnji sa ekspertnim timom Prirodno - matematičkog fakulteta u Sarajevu.

Valorizacijom prostornog obuhvata područja "Bentbaša", konstatovano je da se ovo područje odlikuje visokim stepenom bioloških, geomorfoloških i hidroloških raznolikosti, kao i prisustvom kulturno-historijskih vrijednosti. Zbog visokog stepena endemičnosti i reliktnosti vrsta, područje predstavlja jedno od najbogatijih na prostoru bosanskohercegovačkih Dinarida.

Više o tome....